Shivaratri – Sahasra lingam

Sahasra means thousand in Sanskrit. Sahasra lingam means one thousand Shiva lingams built into one main Shiva lingam 🙏🏻

Continue reading “Shivaratri – Sahasra lingam”